Българска асоциация на журналистите и писателите по туризма - ABUJET
Bulgarian association of journalists and travel writers - ABUJET
Association Bulgare des Journalistes et Ecrivains du Tourisme (ABUJET)
Asociación Búlgara de Periodistas y escritores de Turismo

Устав ABUJET

Начало За нас Устав ABUJET

УСТАВ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ И ПИСАТЕЛИТЕ ПО ТУРИЗМА
(АБУЖЕТ)


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Българската асоциация на журналистите и писателите по туризма (“АБУЖЕТ”), наричана по-нататък “АСОЦИАЦИЯТА”, е доброволно, независимо, непартийно и държавно обединение на физически и юридически лица,занимаващи се с писателска и журналистическа дейност в областта на туризма.

Ал.2. Асоциацията осъществява дейността си на основание настоящия Устав, Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и законодателството на Република България.

Чл.2. Асоциацията е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, създадено за осъществяване на обществено полезна дейност.

Чл.3. ал.1. Асоциацията основава съществуването си на принципите на демокрацията, свободата на словото и утвърждаването на човешките права в създаващията се общоевропейски дом.

Ал.2. Цялостната дейност на асоциацията се основава на:

-демократично, конституционно гарантирана свобода на словото в печата, радиото, телевизията, литературата и искуството

-Учредителната харта на “ЮНЕСКО”, в която световната организация си поставя за цел да допринесе за опазване на мира и сигурността, укрепвайки чрез образованието и културата сътрудничеството между народите, както и
улесняване на свободния обмен на идеи

-Хартата и Устава на “Международната федерация на журналистите и
писателите по туризма (FIJET).

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.4. ал.1. Асоциацията осъществява дейността си под наименованието “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЖУРНАЛИСТИ-ТЕ И ПИСАТЕЛИТЕ ПО ТУРИЗМА (“АБУЖЕТ”)”, което може да се изписва и на латиница (ABUJET). Произнася се „абужет” .

Ал.2. Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрация, вкл. БУЛСТАТ номер.

Ал.3. Асоциацията има собствена банкова сметка и печат.

СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ


Чл.5. ал.1. Седалището на Асоциацията е в град София, Район “Изгрев” на Столична община.

Ал.2. Адресът на управление на Асоциацията е: гр.София, Район “Изгрев”, ул. “Незабравка” №1.

ПРЕДМЕТ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СРЕДСТВА

Чл.6. Асоциацията осъществява дейност в обществена полза с предмет:
развитие и утвърждаване на общочовешките, духовните ценности и отношенията, свързани с рекламата и развитието на туризма и популяризирането и опазването на околната среда и културното наследство на България и светаучастие
в международни програми, както и подпомагането на правителствени и неправителствени организации в тези области.

Чл.7. Целите и задачите на сдружението са: да популяризира в страната и в чужбина чрез печата, телевизията и радиото възможностите на Република България за развитието на вътрешния и международния туризъм;да разяснява
значението на туризма като важен отрасъл на националното стопанство, необходим фактор за опознаване и сближаване на хората по света, за укрепване на международното сътрудничество и мира, стимул за издигане на човешката личност и средство за отдих, физическо укрепване и приятна почивка;да съдейства за развитието и усъвършенстването на пропагандните форми, свързани с туризма в печата, радиото, телевизията и книгоиздаването; да запознава българското общество с туристическите обекти у нас и с различните страни по света чрез средствата за осведомяване, специализирани филми, беседи и вечери, посветени на туризма, както и чрез специфични свои форми на работа по тези проблеми;да осигурява туристическа информация от цял свят чрез създаване на собствена информационна банка;да съдейства за решаването на специфични творчески въпроси на своите членове.

Чл.8. За осъществяването на своите цели и задачи Асоциацията ползва следните средства и дейности:

1. Установява творчески връзки и ключови договори за сътрудничество в интерес на развитието на своята дейност с различни организации, институти, фирми и предприятия от страната и чужбина, които имат отношение към туризма
2. Организира дискусии, семинари, лектории и симпозиуми, изложби, екскурзии, срещи за обмяна на опит, пресконференции, творчески срещи с държавни, политически, обществени, културни и стопански дейци, както и с гости от чужбина.
3. Оказва съдействие при издаването на вестници, списания, брошури, бюлетини и др. в областта на туризма
4. Организира със съдействието на творчески съюзи, с други юридически лица и с институции конкурси на туристическа тематика с (ежегодни) награди
5. Членува в различни международни организации по туризъм, като участва в работата на Международната федерация на журналистите и писателите по туризма (FIJET) – срещи, семинари, общи изданияподкрепя и инициативи по проблемите на туризма, организирани в различни страни по света.

Чл.9. ал.1. Асоциацията реализира средствата по предходната алинея чрез допълнителни стопански дейности, приходите от които се използват за постигане на целите в този Устав, както следва:

- отдаване на вещи под наем;разпореждане с движими и с недвижими вещи;извършването на посредническа, информационна, консултантска, маркетингова и рекламна дейности;издателска дейност чрез организиране на
самостоятелна спомагателна на дейностите печатница и/или редакция на специализирани печатни и електронни издания

- транспортна дейност, обществено хранене, туризъм;реализиране на проекти в областта на рекламата и туризма, други дейности, незабранени от законите на Република България.

Ал.2. Асоциацията не разпределя печалба.

СРОК

Чл.10. Асоциацията се учредява и осъществява дейността си без
ограничение в срока.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Чл.11. Организационни принципи на Асоциацията са:

-самоуправление
-доброволност на членството
-обединяване на база интереси и изборност, мандатност и отчетност.

Чл.12. ал.1. Членове на Асоциацията могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица (индивидуални и колективни членове), изявили волята си да допринесат за постигане на целите й.

Ал.2. Индивидуален член е дееспособен журналист или писател, който активно се занимава с творчески труд като автор на произведения с туристическа тематика, както и лице, работещо в областта на туристическата реклама -които приемат и спазват Устава на Асоциацията и плащат редовно членския си внос.

Ал.3. Колективен член може да бъде всяко юридическо лице или едноличен търговец (ведомство, организация или фирма), което има отношение към проблемите на туризма, приело е и спазва Устава на Асоциацията и плаща
редовно членския си внос.

Придобиване на членство.

Чл.13.ал.1. Приемането на членове в Асциацията става с писмена молба, отправена до Управителния съвет. Кандидатът-юридическо лице представя с молбата и преписи от документите си за регистрация и от решението на
управителния си орган за участие в Асоциацията.

Ал.2. На свое заседание Управителният съвет разглежда всяка подадена молба и я внася с предложение за гласуване на първото следващо заседание на Общото събрание на Асоциацията.

Ал.3. Решението на Общото събрание за приемането на нови членове се взема с обикновено мнозинство. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.


Права и задължения на членовете:

Чл.14. Всеки член на Асоциацията има право.

1. Да участва с един глас в Общото събрание на Асоциацията
2. Да взема отношение по всички обсъждани въпроси в Общото събрание
3. Да участва в управлението на Асоциацията
4. Да бъде член на Международната федерация на журналистите и писателите по туризма (F.I.J.E.T.) и като такъв, да бъде избиран като делегат или гост в конгресите и срещите, организирани от нея
5. Да бъде информиран за дейността на асоциацията, както и да ползва информационната банка на Асоциацията
6. Да прави предложения и да предявява жалби, отнасящи се до Асоциацията и членските му права
7. Да участва в инициативите, които Асоциацията организира
8. Да получава от Асоциацията съдействие за осъществяване на дейността си, насочена към реализиране на целите на Асоциацията
9. Да ползва имуществото на Асоциацията, доколкото това е свързано с осъществяване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи
10. Да ползва резултатите от дейността на Асоциацията, съгласно разпоредбите на този Устав.

Чл.15. Всеки член на Асоциацията е длъжен:

1. Да спазва разпоредбите на този Устав и да изпълнява решенията на ръководните органи на Асоциацията
2. Да участва активно в дейността на Асоциацията за осъществяване на целите й
3. Да посещава редовно заседанията на Общото събрание на Асоциацията
4. Да издига престижа на Асоциацията в страната и зад граница и да не извършва действия или бездействия, които противоречат на целите й или я злепоставят
5.Да спазва принципите на професионалната етика
6.В края на всяка календарна година да представя десет свои произведения или анотации за тях в адреса на управление на Асоциацията
7. Да съдейства за организационното и финансово укрепване на Асоциацията, както и да спомага за увеличаване на имуществото й
8. Да внася в срок предвидените в този Устав имуществени вноски.

Чл.16. Размерът на годишния членски внос начинът и сроковете за плащането му се определят от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

Чл.17. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване на ЮЛ.


Чл.18. Всеки член на Асоциацията може да овласти трето лице с писмено пълномощно, да упражнява права и да изпълнява действия по задълженията му вместо него. Упълномощаването има действие спрямо Асоциацията само след
писменото уведомление на упълномощителя до Управителния съвет за упълномощаването, считано от датата на получаването на писмото.

Чл.19. За задълженията на Асоциацията нейните членове носят имуществена отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите не могат да предявяват права към личното
им имущество над този размер.

Прекратяване на членството.
Чл.20. Членството в Асоциацията се прекратява:
- С едностранно писмено волеизявление
- По собствено желание на член на асоциацията с молба до Управителния съвет
- Със смъртта или поствянето под пълно запрещение, съотв. прекратяването на юридическо лице (едноличен търговец) – член на Асоциацията
- При отпадане поради системно невнасяне на установените имуществени вноски
- С изключване
- С прекратяването на Асоциацията.

Чл.21. Ал.1. Член на Асоциацията може да бъде изключен като крайна мярка с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато:

-системно или грубо нарушава предвидените задължения, предвидени в чл.15 от Устава или тези, произтичащи от решенията на органите на управление на Асоциацията

-системно не участва в дейността на Асоциацията без уважителни причини

-извършва умишлени действия, накърняващи авторитета и интересите на Асоциацията

-извършва други действия, които правят по-нататъшното му членство в Асоциацията несъвместимо.

Ал.2. При маловажни случаи на нарушения по чл.15 от Устава Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазването на
които прави предложението за изключване.

Ал.3. Решението за изключване се взема в присъствието на предложения за изключване член на Асоциацията. В случай, че той не може да присъства на Общото събрание на което се разглежда неговото положение, респективно да
изпрати упълномощен представител на това заседание, той може да депозира писмени обяснения, които следва да бъдат разгледани и преценени преди вземането на решението. Ако предложеният за изключване е бил надлежно
уведомен, но не се яви на заседанието и не представи писмени обяснения, неговото положение може да се разгледа в негово отсъствие. При гласуването на предложението той няма право на глас.

Чл.22. ал.1. Отпадането от Асоциацията се счита настъпило, от датата на вземането на решение на Общото събрание, когато член на Асоциацията:

- не е направил встъпителната си вноска;

- не е внесъл или е просрочил вноската си за последната завършена календарна година по членския си внос

- е преустановил участието си в дейността на Асоциацията, като не е присъствал повече от Три последователни заседания на Общото събрание на Асоциацията.

Ал.2. Обстоятелствата по предходната алинея се констатират от Управителния съвет по документите на Асоциацията, който докладва обстоятелствата за отпадането на Общото събрание и след решението му, го
отразява в документацията на Асоциацията.

Чл.22. Решението за прекратяване на членство се взема от Общото събрание с обикновено мнозинство по предложение на Управителния съвет.

Чл.23. При прекратяване на членството Асоциацията не дължи връщане на внесения до момента членски внос. Прекратилият членството си член е длъжен да направи просрочените вноски по членския внос, съгласно Устава или
решенията на Общото събрание, за периода на членството му.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.24. Органи на Асоциацията са :

-Общо събрание и
-Управителен съвет/


Чл.25. Върховен орган на Асоциацията е Общото събрание, а неин управителен орган е Управителния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.26. ал.1. Общото събрание се състои от всички членове на Асоциацията.

Ал.2. Юридическите лица и едноличните търговци участват в Общото събрание чрез лицата, които ги представляват.

Ал.3. Членовете на Асоциацията могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима члена едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на Общото събрание/
Чл.27. Общото събрание.


1. приема, изменя и допълва Устава на Асоциацията
2. приема правилник за дейността на управителния съвет, правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност и други необходими за съществуването и развитието на Асоциацията вътрешни актове
3. определя броя, избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнаграждението им
4. приема членове и прекратява членство в Асоциацията
5. взема решение за откривани или закриване на клонове на Асоциацията
6. взема решение за участие в други организации и съюзи
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията
8. приема основните насоки и програми за вътрешнати и международна дейност на Асоциацията
9. приема бюджета на Асоциацията
10. приема решение относно дължимостта и размера на члевския внос или
на допълнителните вноски
11. приема отчета за дейността на Управителния съвет
12. отменя решения на Управителния съвет на Асоциацията, които противоречат на закона, Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията
13. взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.
Свикване.

Чл. 28. ал.1. Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на Асоциацията най-малко веднъж годишно с писмена Покана, която съдържа: дата, час и място на провеждане, дневния ред на събранието, както и
указание по чия инициатива е свикано. Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления на адреса на управлението на Асоциацията най-малко един месец преди насрочения ден.

Ал.2. Към датата на обнародване на поканата по предходната алинея писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието следва да са на разположение на адреса на управление на Асоциацията и се предоставят на всеки
член при поискване.

Чл.29. Инициатива за свикването на Общото събрание има Управителния съвет. Най-малко една трета от членовете на Асоциацията имат право да поискат Управителния съвет да свика Общо събрание и ако не бъде отправена поканата, съгласно чл. 28 от Устава в срок от един месец от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересованите членове или от упълномощено с нотариална заверка на подписите от тях лице.

Кворум. Конфликт на интереси. Гласуване.

Чл.30. Ал.1. Общото заседание се счита законно ако поне две–трети от членовете присъстват в обявения час за провеждането му.

Ал.2. При липса на кворум заседанието на Общото събрание се отлага за един час по-късно – на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно ако на него присъстват най-малко половината от членовете на Асоциацията.

Ал.3. Кворумът се установява от Председателствуващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове.
 
Чл.31. При гласуване всеки член на Асоциацията има право на един глас.

Чл.32. Член да Асоциацията няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения по съребрена линия – до четвърта степен , или по сватовство – до втора степен включително
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или да възпрепятства вземането на решения.

Чл.33. Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство (50% + 1 глас) от гласовете на присъстващите членове. Решенията на Общото, събрани относно изменението и допълнението на Устава, както и за прекратяването на юридическото лице на Асоциацията се вземат с мнозинство от две-трети от гласовете на присъстващите членове.

Чл.34. Общото събрание не може да взема решение по въпроси, които не са включени като точки от дневния ред, предварително обявен за заседанието.

Протокол.

Чл.35. ал.1. За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

Ал.2. Протоколът с прикрепен към него списък на присъстващите членове и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга.

Ал.3. Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Контрол.

Чл.36. Всеки член на Асоциацията, Управителният съвет и прокурорът могат да сезират съда по регистрация на Асоциацията да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с
настоящия Устав. Заинтересованите лица, съгласно предходното изречение могат да предявят претенциите си в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.37. Управителният съвет се състои, най-малко от три лица – членове на Асоциацията. Членовете на Асоциацията, които са юридически лица (или еднолични търговци), могат да посочат за членове на Управителния съвет лица, нечленуващи в Асоциацията.

Мандат.

Чл.38. ал.1. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с тайно гласуване за срок от три години, като могат да бъдат преизбирани неограничено.

Ал.2. Членовете на Управителния съвет, които не изпълняват задълженията си могат да бъдат освобождавани предсрочно с решение на Общото събрание.

Правомощия.

Чл.39. Управителният съвет на Асоциацията:

1. Представя Асоциацията пред третите лица, както и възлага с решение на Председателя на Управителния съвет и на Секретаря на съвета (заедно и поотделно) да представляват Асоциацията
2. Избира от своите членове Председател, заместник-председател и Секретар, а така също формира постоянни и временни комисии
3. Приема правила за работата си
4. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание
5. Разработва и прилага програмите на Асоциацията
6. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет
7. Подготвя и внася в Общото събрание за утвърждаване отчет за дейността на Асоциацията, финансовия отчет за приходите и разходите за изминалата календарна година и финансов план за текущата година
8. Определя реда и организира извършването на цялостната дейност на Асоциацията, включително тази, в обща полза и носи отговорност за това
9. Определя адреса на Асоциацията
10. Разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване на изискванията на Устава
11. Приема и разглежда молбите за приемане на нови членове на Асоциацията
12. Назначава и освобождава сътрудниците на Асоциацията
13. Извършва други действия, предвидени в настоящия Устав и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на Асоциацията.

Заседания.

Чл.40. Ал.1. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя на съвета по негова инициатива веднъж на два месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако Председателят не свика заседание в
седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересованите членове.

Ал.2. В Поканата към членовете се посочва дневният ред на заседанието, датата, часът и мястото на провеждането му. Поканата трябва да бъде получена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането ни заседанието.

Чл.41. ал.1. Заседанието на Управителния съвет се счита за редовно ако на него присъстват не по-малко от две-трети от членовете му. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща
установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

Ал.2. Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл.42. Заседанията се ръководят от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие – от Заместник-председателя.


Чл.43. ал.1. Всеки член на Управителния съвет има право да упражни един глас при вземане на решенията на съвета.

Ал.2. Участието на членовете на съвета е лично и не се допуска упълномощаване на трети лица за участие в заседание вместо член на Управителния съвет.

Ал.3. Член на Управителния съвет може да представлява с изрично писмено пълномощно най-много един отсъстващ член на съвета.

Ал.4. Управителният съвет взема решение с явно гласуване с обикновено мнозинство (50% + 1 глас) от гласовете на присъстващите членове. Решенията на Управителния съвет за определяне на ликвидатор, както и за разпореждане с
имуществото на Асоциацията и по определяне реда и организиране извършването на дейността на Асоциацията се вземат с мнозинство от гласовете на всички членове.

Протокол.

Чл.44. ал.1. За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола. Изброените лица отговарят за верността на съдържанието му.

Ал.2. Протоколът с прикрепен към него списък на присъстващите членове и писмените материали по свикването и провеждането на заседанието се завежда в нарочна книга.

Ал.3. Всеки член, присъствал на заседанието има право да следи за точното му отразяване и за взетите на него решения в протокола.

Контрол.

Чл.45. ал.1. Всеки заинтересован член на Асоциацията може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на Общото събрание.

Ал.2. Действието по предходната алинея може да бъде направено в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Председател на Управителния съвет. Секретар.

Чл.46. Асоциацията се представлява от нейния Председател и от Секретаря (заедно и поотделно), освен ако Управителят не вземе друго решение.

Чл.47. Председателят на Управителния съвет:

- Представлява Асоциацията в отношенията й с третите лица
– самостоятелно или заедно със Секретаря на Управителния съвет
- Сключва трудови и граждански договори със служителите и сътрудниците на Асоциацията
- Свиква Управителния съвет и ръководи заседанията му.

Чл.48. Ал.1. Секретарят на Управителния съвет може да бъде преизбиран
без ограничения.

Ал.2. Секретарят на Управителния съвет:

-Представлява Асоциацията в отношенията и с третите лица заедно с Председателя, по решение на Управителния  съвет

-Координира дейността на служителите и сътрудниците на Асоциацията
- Представя доклади пред Председателя на Управителния съвет за изпълнението на текущите задачи на съвета
-Отговаря за документацията и държи печата на Асоциацията.

Чл.49. Председателят на Управителния съвет и Секретарят нямат право да извършват разпоредителни сделки и да обременяват с тежести недвижимите имоти на Асоциацията.

КЛОНОВЕ

Чл.49. С решение на Общото събрание на Асоциацията могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на Асоциацията.

Чл.50. ал.1. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от Управител и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание на откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в
правомощията и представителната власт на управителя.

Ал.2. Управителният съвет на Асоциацията представя пред окръжния съд, в района на който се намира седалището на клона заявление за наименованието, седалището и адреса на управление на клона, неговия управител и огпаниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на Общото  събрание.

Чл.51. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднаж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет на Асоциацията отчет за дейността на клона и за разходваните средства.

ИМУЩЕСТВО

Чл.52. ал.1. Имуществото на Асоциацията се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани в закона.

Ал.2. Придобитото имущество на Асоциацията е нейна собственост.

Ал.3. Правото да оперират със сметките на Асоциацията имат Председателят
– самостоятелно или ведно със Секретаря на Управителния съвет
– по изрично решение на съвета.

Чл.53. Източници на средства на Асоциацията са:
-имуществените вноски на членовете
-спонсорство от юридически и физически лица
-дарения, завещания и др.под.
-допълнителна стопанска дейност, предвидена в настоящия Устав
-участия в международни и правителствени и неправителствени програми и проекти.

Имуществени вноски.
Чл.54. Всички членове дължад годишен членски внос, определен по размер и начин на внасяне за всяка календарна година от Общото събрание на Асоциацията. В случай на забава при внасяне на членския внос, неизправният член дължи лихва в размер на 0,02% на ден от размера на забавеното плащане, преизчислена по размер за всеки ден закъснение.

Чл.55. При приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание може да вземе решение за доълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство от две-трети от гласовете на присъстващите на
Общото събрание членове на Асоциацията.

Чл.56. За членство в Международната федерация на журналистите и писателите по туризма (F.I.J.E.T.) е необходимо да се представят в края на календарната година десет големи публикации или предавания, една книга или филм с туристическа тематика.

Разходване на имуществото.

Чл.57. ал.1. Асоциацията може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

Ал.2. За безвъзмездното разходване на имуществото на Асоциацията в полза на трети лица за осъществяване на обществено-полезна дейност е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание на Асоциацията с
квалифицирано мнозинство от две-трети от гласовете на всички негови членове, когато това са лицата, съгласно чл.41, ал.3, т.1-4 от ЗЮЛНЦ.

Ал.3. Асоциацията подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се
извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в Централния регистър при Министерството на правосъдието на Република България.

Ал.4. Асоциацията не може да сключва сделки с лицата по чл.41, ал.3, т.1-4 от ЗЮЛНЦ, както и с юридическите лица в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако
сделките са в очевидна полза на Асоциацията или са сключени при общи условия, публично обявени.

Преобразуване.

Чл.58. Асоциацията не може да се преобразува в юридическо лице с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ГОДИШЕН КОНТРОЛ

Чл.59. В срок до 15 февруари на следващата година Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и го предоставя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от Общото събрание.

Ал.2. В същия срок Управителният съвет изготвя доклад за дейността на Асоциацията със следното съдържание:

-анализ на съществените дейности, разходените за тях средства, връзката им с целите и програмите на Асоциацията и постигнатите резултати

-размерът на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства и

-финансовия резултат.

Ал.3. В срок до 31 май на всяка година Управителният съвет заявява за вписване в Централния регистър към Министерството на правосъдието и представя заверен годишен счетоводен отчет, доклада си по предходната алинея
и другите, необходими за представяне по ЗЮЛНЦ документи.

КНИГИ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл.60. Общото събрание и Управителния съвет на Асоциацията водят книгите за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА/

Чл.61. Асоциацията се прекратява.


1. По решение на Общото събрание

2. По решение на Окръжния съд по седалището й ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.62. ал.1. При прекратяване на Асоциацията с извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България.

Ал.2. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определен от окръжния съд ликвидатор в предвидените от закона случаи.

Ал.3. Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Асоциацията от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото и едва след това, на недвижимото имущество на Асоциацията. Ликвидаторът няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на следните лица:

-учредителите и настоящите и бившите членове
-лицата, били в състава на органите й и служителите й
-ликвидаторите, освен за дължимото им възнаграждение
-съпрузите на по-горе изброените лица
-роднините на по-горе изброените лица по права линия без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен, вкл.
-Юридическите лица, в които всики гореизброени лица са управители
или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решение.

Имущество след ликвидацията.

Чл.63. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва обществено-полезна дейност със същата или близка на Асоциацията нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на Общината по седалището на прекратената Асоциация.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.


Чл.64. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на Асоциацията, проведено на 26.09.2003 год. и отменя Устава на Асоциацията, приет на 18.02.1997 год. с изменение, прието с решение на Общото събрание от 08.05.1997 год.

Чл.65. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на Закона се заместват по право от повелителните му правила.

Целият устав в ПДФ формат : УСТАВ НА АБУЖЕТ

Спонсори

Контакти

Адрес:
София 1000, П.К 51

E-mail:
contact@abujet.net

facebook twitter youtube